O mnie


Moje imię: Katarzyna. Pełne, polskie i urocze bo czemu nie. Trzeba przecież się lubić... Akceptacja (a raczej pokochanie) mojego pełnego imienia to nie jedyne rzeczy, które zmieniłam w przeciągu tych kilku lat.

Po studiach marketingowych i świecie, w którym wszystko jest stabilne i znane przyszedł czas na nowy. Nieznany, niepozorny, nieprzewidywalny. Ileż więcej przymiotników mogłabym użyć! 
Podróże po świecie, poznawanie ludzi z innych kultur i wyjście ze strefy komfortu (bo przecież nie wszystko było zawsze zorganizowane i wiadome) pomogło mi docenić moją kulturę, samą siebie i pokonać granice, których nie znałam. 

Do tej całej mikstury dodajmy jeszcze miłość do zwierząt i natury oraz ogromne chęci poprawy stanu środowiska na tyle ile można. O tym właśnie jest ten blog. O tych przepięknych miejscach, wspaniałych ludziach i wysiłkach wkładanych w byciu lepszą Ziemianką. 


//


My name: Katarzyna. Polish and charming... because why not? You have to like yourself. Accepting (or rather loving) my full name is not the only thing I have changed over the years. 


After marketing studies and a world in which everything was stable and known it's time for a new one. Unknown, inconspicuous, unpredictable. How many more adjectives could I use!
Travelling around the world, meeting people from other cultures and leaving the comfort zone (because not everything was always organized and known) helped me to appreciate my culture, myself and overcome the borders I did not know.

Add to this mixture love for animals and nature and a great desire to take care for environment. That's what this blog is about. About these beautiful places, wonderful people and efforts to be a better Earthling.